MOCABI NANO ELICITOR là gì

MOCABI NANO ELICITOR là gì

MOCABI NANO ELICITOR là gì

07:13 - 28/09/2020

Sản phẩm Nano Mocabi là một phát minh của giáo sư Kasem Soytong

Chiết tách các thành phần hiệu lực từ các chủng nấm Chaetomium và Trichoderma sau đó tiến hành Nano hoá.

Sản phẩm có thể dùng chung với các sản phẩm trừ sâu trừ bệnh hoá học khác như một chất dẫn thấu tăng lực.

Hiệu lực nhanh hơn 4 ngày so với  sản phẩm MOCABI SL

QUY TRÌNH SẢN XUẨT MOCABI SL
BT ( Bacillus Thuringiensis) diệt sâu như thế nào ?